Viršutinysis meniu


Kairysis meniu

Privatumo politika

Įžanga

UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ („Bendrovė“) labai rimtai vertina vartotojų privatumą ir pagal galimybes įsipareigoja jį gerbti. Jums apsilankius interneto svetainėje www.berlin-chemie.lt („Interneto svetainė“ arba „Tinklalapis“) arba užklausus puslapyje esamų paslaugų, Bendrovė galės tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis. Esama Privatumo politika („Privatumo politika“) apibrėžia Bendrovės veiksmus, tvarkant Jūsų asmeninius duomenis per interneto svetainę, bei Bendrovės prisiimtus atitinkamus įsipareigojimus.

Kaip nustatyta 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl asmens duomenų teisinės apsaugos“ su pakeitimais ir papildymais („Asmens duomenų apsaugos įstatymas“), iš pradžių turi būti gautas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis.

Pateikdami trečiosioms šalims asmeninius duomenis, iš pradžių turėtumėte įsitikinti, kad šių duomenų atskleidimas Bendrovei (ir vėlesnis jų naudojimas privatumo informaciniame pranešime nurodytais tikslais) atitinka asmens duomenų apsaugos teisės nuostatas, o taip pat taikomus įstatymus ir potvarkius: pavyzdžiui, trečiosioms šalims teikti asmeninius duomenis galima tik esant tinkamai informuotu ir davus savo sutikimą.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Duomenų tvarkymo būdas

Apsilankymas interneto svetainėje arba konsultacijos joje paprastai nėra tinkama priežastis rinkti ir apdoroti Jūsų asmeninius duomenis, išskyrus, kaip nurodyta toliau, navigacijos duomenis ir slapukus. Be to, Jūs galite pateikti Bendrovei asmeninius duomenis savanoriškai, kai naudojatės kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis arba kai Jums reikia tam tikrų tinklalapyje esančių paslaugų.

Navigacijos duomenys ir slapukai

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymas interneto svetainėje apsiriboja taip vadinamais navigaciniais duomenimis, t.y. tinklalapiui perduodami duomenys, reikalingi eksploatuoti kompiuterinių sistemų nuostatas, skirtas valdyti tinklalapį ir interneto ryšio protokolus. Pvz., kompiuterio, kuriuo naudojamasi prisijungti prie interneto svetainės, IP adresas arba domenas, o taip pat kiti parametrai, susiję su valdymo sistema, naudojama prisijungti prie tinklalapio. Bendrovė renka šiuos ir kitus duomenis (tokius kaip apsilankymų skaičius ir laikas, praleistas tinklalapyje) anonimiškai ir vien tik statistiniais tikslais, siekdama kontroliuoti tinklalapio veikimą ir gerinti jo efektyvumą. Šie duomenys nėra renkami tam, kad juos būtų galima susieti su kita interneto svetainės lankytojo informacija ar Jus identifikuoti, tačiau dėl šių duomenų pobūdžio informacija gali padėti Jus identifikuoti, apdorojant ir siejant ją su kitais, trečiųjų šalių turimais duomenimis. Dėl šios priežasties, apdorojus navigacinius duomenis, identifikacija naikinama nedelsiant, o Bendrovė gali juos vėl nuskaityti tik siekdama nustatyti įsipareigojimus kompiuterinių nusikaltimų atvejais, įvykdytais darant žalą interneto svetainei arba per ją. Nepaisant aukščiau išdėstyto, laikantis taikomų taisyklių, navigaciniai duomenys, kaip aprašyta aukščiau, saugomi ribotą laiką.

Tinklalapis naudoja slapukus. Naudodamiesi tinklalapiu Jūs sutinkate, kad bus naudojami slapukai, kaip tai aprašyta Privatumo politikoje.

Slapukai – tai nedideli failai, išsaugomi standžiajame diske. Tinklalapis naudoja taip vadinamus „sesijos slapukus“ ir „nuolatinius slapukus“.

Sesijos slapukai – tai laikina informacijos seka, naudojama palengvinti naudojimąsi tinklalapiu, vidaus saugumo ir sistemos administravimo tikslais. Tinklalapyje naudojami slapukai nepateikia informacijos apie vartotojus; šie slapukai išsaugomi laikiname režime ir ištrinami iš karto, kai uždaroma naršyklė.

Nuolatinių slapukų trukmė gali būti įvairi (nuo vienos valandos iki vienų metų). Bendrovė renkasi šį slapukų tipą tik tam, kad galėtų išsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą ir siųsti statistinę informaciją „Google Analytics“ sistemai, kuri leidžia Bendrovei statistiniais tikslais analizuoti prisijungimus prie tinklalapio / apsilankymus tinklalapyje. Slapukai pasirenkami grynai statistiniais tikslais, o jų informacija renkama suvestine forma. Naudojant slapukų porą (atitinkamai nuolatinį ir sesijos slapuką, kuris ištrinamas, kai vartotojas uždaro naršyklę), „Google Analytics“ išsaugo apsilankymo interneto svetainėje pradžios ir pabaigos laiko žymę.

Tinklalapyje naudojami slapukai nerenka informacijos apie tinklalapio vartotoją, tačiau Jūs galite išjungti slapukus, pakeitę savo naršyklės nuostatas.

Pagalbos skiltis „Help“, esanti daugelio naršyklių įrankių juostoje, patars kaip išvengti slapukų, tinklalapio indikatorių ir kitų atsekimo technologijų, o taip pat gauti informaciją per naršyklę apie tokių technologijų buvimą ir jų atjungimą.

Tačiau slapukų išjungimas gali sumažinti Jūsų galimybes naudotis tinklalapiu ir trukdyti naudotis visomis tinklalapio funkcijomis bei paslaugomis.

Bendrovė neturi prieigos prie slapukų, tinklalapio indikatorių ir kitų trečiųjų šalių tinklalapiuose, prie kurių galite prisijungti per interneto svetainę, naudojamų atsekimo technologijų bei jų nekontroliuoja; Bendrovė neturi prieigos ir nekontroliuoja turinio ar dokumentų, skelbiamų šiose interneto svetainėse ar gaunamų per jas; Bendrovė neturi prieigos ir nekontroliuoja Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo būdo, todėl aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės. Prisijungdami prie trečiųjų šalių interneto svetainių per mūsų tinklalapį, Jūs turėtumėte patikrinti Privatumo politiką, kad žinotumėte Jūsų asmeninių duomenų tvarkymui taikomas sąlygas. Suprantama, jog ši Privatumo politika taikoma tik prieš tai apibrėžtai interneto svetainei.

Asmeninių duomenų laikymas ir saugojimas

Asmeninius duomenis laiko ir tvarko kompiuterizuotos sistemos, priklausančios Bendrovei ir valdomos arba Bendrovės, arba trečiųjų šalių – techninių paslaugų teikėjų; norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite žemiau esančią dalį „Prieiga prie duomenų“. Duomenis tvarko tik aukštos kvalifikacijos personalas, įskaitant personalą, paskirtą atlikti neeilinius techninės priežiūros darbus.

Duomenų apdorojimo tikslai ir būdai

Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais: Jūsų pranešimams valdyti (įskaitant pranešimus apie farmakologinio budrumo įvykius), Jūsų prašymams pateikti informacijos tvarkyti ir t. t.

Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu, laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir pagal duomenų saugumo ir konfidencialumo profilius, vadovaujantis sąžiningo ir teisėto duomenų tvarkymo principais.

Duomenys saugomi tiek, kiek reikia pasiekti specifinius tikslus, kuriems jie ir yra renkami.

Asmeninių duomenų saugumas ir kokybė

Bendrovė įsipareigoja saugoti Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir vykdyti saugos nuostatas, kurias nustato Asmens duomenų apsaugos teisė bei bet kuris taikomas potvarkis, kad būtų išvengta duomenų praradimo, neteisėto ar draudžiamo jų naudojimo ir neteisėtos prieigos prie jų.

Bendrovė naudoja tinkamas technines priemones, tokias kaip sudėtines pažangias saugos technologijas ir procedūras, saugančias duomenis nuo jų pakeitimo, praradimo ir neteisėtos prieigos: iš tiesų Jūsų duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose riboto prieinamumo ir kontroliuojamose patalpose. Be to, Bendrovės naudojamos informacinės sistemos ir kompiuterinės programos sureguliuotos taip, kad būtų sumažinta asmeninių duomenų naudojimo ir / arba atpažinimo galimybė. Duomenys tvarkomi griežtai nustatyta apimtimi ir tik norint pasiekti specifinius jų rinkimo tikslus. Jūs galite padėti Bendrovei atnaujinti savo asmeninius duomenis ir / arba užtikrinti jų teisingumą, suteikę mums informaciją apie Jūsų adresą, kvalifikaciją, kontaktus ir t. t.

Prieiga prie duomenų

Jūsų asmeniniai duomenys bus prieinami tik už duomenų tvarkymą atsakingam Bendrovės personalui. Šis personalas, kiek tai susiję su jo pareigomis, gali tvarkyti šiuos duomenis, kad galėtų valdyti Jūsų paklausimus. Duomenys tais pačiais tikslais, kaip nurodyta aukščiau, ir / arba administravimo tikslais gali būti atskleisti kitam Bendrovės darbuotojui, o taip pat kitoms „Menarini Group“ bendrovėms, įskaitant „A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl“.

Nepažeidžiant prieš tai paminėto punkto nuostatų, Jūsų asmeniniai duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims – ar tai būtų fizinis, ar juridinis asmuo, ir nebus išplatinti kitu būdu ar kita forma.

Asmeninių duomenų teikimas

Vietos, pažymėto žvaigždute [*], yra duomenys, privalomi pateikti Bendrovei, kad galima būtų tvarkyti per interneto svetainę gautus paklausimus (pvz., paklausimai informacijai ir / arba medžiagoms gauti) arba susisiekti su Jumis ir geriau suprasti Jūsų paklausimą. Atsisakius pateikti šiuos duomenis, Bendrovė negalės suteikti Jums paslaugų, dėl kurių kreipiatės. Žvaigždute nepažymėti kiti duomenys yra pasirenkamieji: Jūsų atsisakymas teikti duomenis neturės jokios įtakos.

Savo teisių naudojimas

Jūs bet kuriuo metu galite pasinaudoti turima teise, kurią nustato Asmens duomenų apsaugos įstatymas, įskaitant teisę gauti patvirtinimą apie tai, jog Bendrovė turi Jūsų asmeninius duomenis, teisę tikrinti savo duomenų turinį, šaltinį ir jų tikslumą, o taip pat / arba pasidomėti, ar Jūsų duomenys atnaujinti, ištrinti ir / arba yra panaikintas jų identifikavimas, jei duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bei dėl bet kokios teisėtos priežasties sustabdyti šių duomenų tvarkymą.

Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į duomenų valdytoją el. paštu ( Kontaktai ) arba raštu (adresu: duomenų valdytojas yra UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, Lietuva) ir gauti informacijos apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmeninius duomenis, pasinaudoti turima teise, kurią nustato Asmens duomenų apsaugos įstatymas, o taip pat gauti atnaujintą subjektų sąrašą, kuriems yra prieinami Jūsų duomenys.


PAIEŠKA